Misioni

Pse këto rregulla?
Në rast se nxënësi i thyen rregullat, prindërit informohen dhe nxënësi përjashtohet për disa ditë nga shkolla. Në rast të një shkeljeje të dytë, nxënësi përjashtohet nga shkolla.

 

Preca College

Rregullat e Kolegjit

Z

Respekt ndaj të tjerëve

Z

Dorëzimi i detyrave në kohë

Z

Ndalimi i pirjes së duhanit në ambientet e shkollës

Z

Mësimi fillon në 8:00 dhe përfundon në 14:00

Z

Pushim 20 minuta pas orës së tretë

Z

Pushim 30 minuta pas orës së pestë

Z

Ushqimi apo çamçakëzët në orën e mësimit nuk lejohen

Z

Ndalohet kopjimi

Z

Ndalohet dëmtimi i sendeve të shkollës, mësuesve apo dhe nxënësve të tjerë

Z

Veshja në shkollë duhet të jetë serioze

Z

Ndalohen lojrat e fatit në ambientet e shkollës

Z

Ndalohet përdorimi i telefonave celularë gjatë orës së mësimit

Z

Nxënësit duhet të jenë në shkollë të paktën 5 minuta para orës 8:00.

Z

Mungesat e nxënësve duhet të kenë arsye të forta ose të jenë të justifikuara nga mjeku

Z

Pagesat e shkollës duhet të bëhen brenda afateve të përcaktuara

Z

Nxënësit duhet të paraqiten me uniformën e përshtashme gjatë orës së Edukimit Fizik